Projecten
Nieuwsbericht

Collega Ekelien vlogt voor Omrop Fryslân

Onze collega Ekelien Steensma doet mee aan het vlogproject ‘Berjochten út it hert’ van Omrop Fryslân. Elke week deelt ze een bericht en laat ze zien wat ze ten tijde van corona meemaakt in haar werk. “Prachtig om te dwaan”, laat Ekelien weten. “It is goed om minsken te fertellen wat ús wurk ynhâld en dat it no troch corona no somstiiden ek oars as oars gjit.”

In prachtbaan
Ekelien werkt sinds drie jaar als ambulanceverpleegkundige bij Kijlstra Ambulancezorg. “It is in prachtbaan”, laat ze enthousiast weten. “Gjin dei is itselfde en dat fyn ik no krekt sa moai.” Sinds twee weken gebeurt het regelmatig dat ze tijdens haar werk beschermende kleding draagt. “Wy binne dan eins net mear herkenbaar, ik kin my foarstelle dat minsken der wol fan skrikke. Mar ûnder dy klean sit in gewoane frou hjer”, laat ze weten. “Wy binne der om te helpen en dat doche wy graach.”

 

Klik hier voor de vlog van 4 april 2020.

Klik hier voor de vlog van 15 april 2020.

Klik hier voor de vlog van 4 mei 2020.

Klik hier voor de vlog van 30 mei 2020.