Nog één keer

Algemene voorwaarden Wensambulance

Versie november 2020

 1. Bij het indienen van een wensverzoek wordt akkoord gegeven op de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 2. Indien een vertegenwoordiger een wensverzoek doet voor de Kijlstra Wensambulance, wordt er van uitgegaan dat de patiënt akkoord is met deze aanvraag. De rechten en plichten die voortvloeien uit deze voorwaarden zijn dan in gelijke mate van toepassing op de patiënt.
 3. Wensverzoeken komen in aanmerking voor de diensten van de Kijlstra Wensambulance als wordt voldaan aan de inzetcriteria. De coördinator wensambulance controleert of aan deze eisen wordt voldaan en zal de (on)mogelijkheden aangeven.
  De inzetcriteria van de Kijlstra wensambulance zijn:
  o Wensvrager betreft een terminale patiënt;
  o Wensvrager heeft een levensverwachting korter dan zes maanden;
  o De uitvoering van de wens vindt plaats in de avonduren of weekenden;
  o Het vervoer kan niet op andere wijze worden gerealiseerd dan met een ambulance.
 4. Kijlstra Wensambulance zal haar dienstverlening doorgaans op korte termijn kunnen uitvoeren, maar kent een aantal afhankelijkheden die hierop van invloed zijn:
  o Beschikbaarheid van vrijwilligers;
  o Beschikbaarheid van ambulances.
 5. Afspraken over de uitvoering van de wens worden bepaald door de coördinator van de wensambulance en wordt afgestemd met de wensvrager.
 6. Het vervoer met Kijlstra Wensambulance geschiedt op eigen risico. Kijlstra Wensambulance is niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen of gezondheidsschade.
 7. Kijlstra Wensambulance gaat er van uit dat de patiënt of diens vertegenwoordiger zelf met de behandeld arts (huisarts of specialist) besproken heeft of hij/zij de uitvoering van de wens voor de patiënt verantwoord acht. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt of diens vertegenwoordiger om dat te doen.
 8. De patiënt of diens vertegenwoordiger verplicht zich alle relevante informatie aangaande de gezondheidstoestand van de patiënt aan de coördinator wensambulance te verstrekken.
 9. De rit met de wensambulance wordt uitgevoerd door ambulanceprofessionals van Kijlstra Ambulancezorg die werken conform de geldende landelijke richtlijnen.
 10. De patiëntencategorie die ons voor ogen staat bij het vervoer met een wensambulance brengt met zich mee dat een reanimatie tijdens dergelijk vervoer valt onder de categorie ‘zinloos medisch handelen’ zoals bedoeld in onze protocollen (LPA). Daarom zal er tijdens het
  vervoer met de Kijlstra wensambulance
  niet worden overgegaan tot reanimatie.
 11. Kijlstra Wensambulance heeft bij het vervoer van de patiënt, naast het ambulanceteam, plaats voor één vertegenwoordiger (begeleider/familielid/partner) in de ambulance. Overige betrokkenen dienen met eigen vervoer naar de wenslocatie te reizen.
 12. De gang van zaken op de plaats van bestemming dient door de patiënt of diens vertegenwoordiger geregeld te worden, eventueel in samenwerking met de coördinator wensambulance. Kosten die gemaakt worden om de wens te vervullen zijn voor rekening van
  de patiënt of diens vertegenwoordiger.
 13. In goed overleg kan er van sommige van deze voorwaarden worden afgeweken. Dit in overleg met en ter beoordeling van de coördinator wensambulance.
 14. Kijlstra Wensambulance respecteert uw privacy. Persoonlijke informatie behandelen wij altijd vertrouwelijk en conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor meer informatie wordt verwezen naar onze privacyverklaring. Deze is te vinden op onze website: www.kijlstra.nl